referenties

Aan deze website is zorg en aandacht besteed. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden in voorkomen. Noch Omnimo BV, noch haar management, aanvaardt in dat verband enige aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke content* op deze website ook.

Het copyright van alle in deze website opgenomen content behoort toe aan Omnimo BV, statutair gevestigd te Leiderdorp, tenzij uit een expliciete bronvermelding anders blijkt.

Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei vorm te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins, dan wel te kopiëren en/of te publiceren, zonder expliciete schriftelijke toestemming van het management van Omnimo BV.

Mocht u van mening zijn dat deze website onjuistheden bevat, dan wel informatie die ten onrechte is gepubliceerd, wordt u beleefd verzocht contact op te nemen.*) Onder 'content' wordt verstaan: tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads etc.